1. Algemene bepalingen
Binnen de perken van het daartoe voorziene krediet, voorziet de Jeugdraad van Grimbergen en de werkgroep ”The Last Mamoet” een subsidie voor erkende verenigingen die inzetten op de organisatie van festiviteiten met als doel “ Feest” en de verhoging van de sociale cohesie in Grimbergen.

2. Termijn
Dit reglement treedt in voege op 1 januari 2019 en dit voor zolang er middelen beschikbaar zijn.

3. Onderwerp van de subsidie
Iedere vereniging kan per festiviteit maximum 50% van de ingediende kosten laten subsidiëren met een maximum van €500.
Voor een festiviteit met als exclusieve doelgroep jeugd bedraagt dit 60% met een maximum van €600.

4. Voorwaarden
§1. De vereniging moet erkend zijn door een gemeentelijke adviesraad. Komen niet in aanmerking: partijpolitieke organisaties, commerciële organisaties, stedelijke diensten en adviesraden.
§2. De festiviteit waarvoor de ondersteuning wordt aangevraagd, moet op het grondgebied van de gemeente Grimbergen gelegen zijn.
§3. De festiviteit moet openbaar zijn en de nodige toelatingen en verzekeringen hebben.
§4. De festiviteit is in tijd beperkt.
§5. Maximaal 1 aanvraag per vereniging per kalenderjaar
§6. Maximaal 1 aanvraag voor een herhaaldelijk evenement.

5. Aanvragen
De aanvraag gebeurt schriftelijk tav Jeugdraad Grimbergen, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen; of via mail naar: info@lastmamoet.be, ten laatste 3 maanden voor de start van de festiviteit en dient vergezeld te gaan van de volgende bijlagen:

1. Evenementenaanvraag
2. Gedetailleerde raming van de te verwachten kosten
3. Motivering voor subsidie
4. Kleine uitleg over het evenement

6. Procedure
De Jeugdraad bekijkt of de ingediende dossiers volledig zijn en legt ze voor aan de werkgroep “The Last Mamoet”. In samenspraak wordt over de ontvankelijkheid beslist.

65456427_611884746001290_462571735875584000_n.jpg

7. Uitbetalingsmodaliteiten De betaling van de toegekende subsidie gebeurt in twee schijven:
· 50 % bij het ontvankelijk verklaren van het aanvraagdossier
· Saldo na indiening van de afrekening.
· De afrekening bevat een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van de festiviteit.

8. Uitzonderingen

Afwijkingen op dit reglement kunnen steeds gemotiveerd worden door de werkgroep.